Privacyverklaring

PropTechNL is de verantwoordelijke voor deze website en respecteert de privacy van haar bezoekers, bestaande uit zowel partners als niet-partners van PropTechNL.

Onderhavige Privacyverklaring PropTechNL geeft inzicht in de wijze waarop PropTechNL persoonsgegevens verwerkt.

 1. PropTechNL

PropTechNL, een kennis- en ontwikkelplatform, is gevestigd te Arnhem aan de Van lawick van pabststraat 179-1, 6814 HE Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50853740. PropTechNL is bereikbaar per telefoon op 06-51922196 of per mail via Menno@proptech.nl.

 1. Doeleinden

De website van PropTechNL wordt gebruikt als kennis- en ontwikkelplatform voor zowel partners als voor andere bezoekers, ter registratie van lidmaatschappen en aanmeldingen voor nieuwsbrieven en andere relevante informatie. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt, zullen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Dit bestand wordt alleen voor onderstaande doeleinden gebruikt.

U kunt het openbare gedeelte van deze website anoniem bezoeken. Voor het extranet-gedeelte, dat exclusief toegankelijk is voor partners, heeft u inloggegevens nodig.

Als u persoonlijke gegevens invult (bijvoorbeeld voor aanmelding voor een bijeenkomst, het aanmelden voor partnerschap en/of nieuwsbrief, of voor het stellen van een vraag) worden deze alleen gebruikt voor het aangeven doel. Deze gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, tenzij dat expliciet is aangegeven, bijvoorbeeld bij aanmelding voor een samen met een andere organisatie te organiseren evenement.

2.1. PropTechNL Partnerschap

Als je je middels de website registreert voor partnerschap van PropTechNL, dan zullen wij de verstrekte persoonsgegevens verwerken ten behoeve van onze partneradministratie. De gegevens die wij gebruiken zijn je voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, type van het bedrijf, omschrijving van de activiteiten, naam directieleden en experts, omzetcategorie, bedrijfsadres, postcode, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s) en gebruikersnaam.

De door jou opgegeven gegevens, worden tevens gebruikt voor het aanbieden van onze diensten conform de doelstellingen van PropTechNL en in lijn met toepasselijke privacywet- en regelgeving. De bedrijfsgegevens die worden verstrekt vallen niet onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2.2. PropTechNL nieuwsbrief

Wanneer je je aanmeldt om op de hoogte gehouden te worden van bepaalde informatie en/of activiteiten van PropTechNL, dan zullen we je voornaam, achternaam, bedrijfsnaam en functie en e-mailadres verwerken. De gegevens die je voor dit doel vrijwillig ter beschikking stelt, zullen slechts voor dit doel worden gebruikt.

2.3. Overige berichten

Regelmatig zullen de partners extra bericht krijgen van PropTechNL. Dit gebeurt meestal wanneer er een belangrijke nieuwe publicatie wordt uitgebracht, die voor de industrie zeer interessant is, of wanneer de leden op persoonlijke titel worden uitgenodigd voor een evenement of worden benaderd door PropTechNL in het kader van de diensten die PropTechNL aan haar partners verleent.

 1. Ontvangers

De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Uitzondering hierop is bij de organisatie van een evenement met een (zuster)organisatie of andere bedrijf. In dat geval worden de persoonsgegevens wel door PropTechNL verstrekt aan die partij in het kader van dat specifieke evenement en/of voor redenen van veiligheid.

 1. Rechten

Je hebt onder bepaalde omstandigheden, op grond van toepasselijke privacywet- en regelgeving, het recht de persoonsgegevens die PropTechNL van jou verwerkt, in te zien of te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen, of om bezwaar te maken tegen de verwerking van die persoonsgegevens. Deze rechten worden beheerst door wettelijke vereisten en andere beperkingen ingevolge de toepasselijke privacywet- en regelgeving.

 1. Overige gegevensverwerking

Om te voorkomen dat derden inzage krijgen in persoonsgegevens raadt PropTechNL bezoekers van de website af gebruik te maken van een computer die ook met anderen wordt gedeeld. Indien gebruik wordt gemaakt van een computer die met meerderen wordt gedeeld, is PropTechNL op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer bepaalde persoonsgegevens ter beschikking van derden komen.

 1. Bewaartermijn gegevens

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken, zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. PropTechNL verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn en in elk geval na afloop van de onder het toepasselijk recht geldende maximale bewaartermijn.

 1. Beveiliging

PropTechNL heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en/of onbedoeld verlies, onbedoelde wijziging, openbaarmaking of benadering en tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of beschadiging.

 1. Wijziging van de privacyverklaring

PropTechNL behoudt zicht het recht de inhoud van de Privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina kun je altijd de laatste versie van onze Privacyverklaring terugvinden.

 1. Melding van gegevensbestanden

Conform de toepasselijke privacywet- en regelgeving is PropTechNL vrijgesteld van aanmelding van de bovengenoemde gegevensbestanden.

 1. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

 1. Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt PropTechNL inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan PropTechNL de informatie op de website beter afstemmen op de behoeften van onze websitebezoekers. PropTechNL kan niet zien wie (welke computer) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

 1. Vragen over de privacyverklaring

Op verzoek corrigeren wij uw persoonsgegevens, en als u wilt dat wij gegevens van u verwijderen dan zullen wij dat doen tenzij we verplicht zijn deze gegevens te bewaren. Heb je vragen over de Privacyverklaring? Neem contact op met Menno Lammers van PropTechNL; 06-51922196 of per mail menno@proptech.nl.

© 2018 | PropTechNL | All Rights Reserved