PropTechNL Manifest

Het PropTechNL manifest is een beknopte en puntsgewijze weergave van uitgangspunten voor onze partnerships. Het doel van dit manifest is het implementeren en bewaken van een eenduidig uitgangspunt voor de onderlinge samenwerking tussen ProptechNL en haar partners.

De impact van vastgoed op de leefomgeving

De wereld verandert razendsnel en de economische, sociaal-maatschappelijke en ecologische uitdagingen worden steeds groter. Urbanisatie, vergrijzing, klimaatverandering en grondstoffenschaarste jagen een nieuwe industriële revolutie aan alsmede de behoefte aan een circulaire economie. Versnelde technologische innovatie werkt daarbij als een hefboom waarbij digitale netwerken zorgen voor sterke verbindingen en onderlinge afhankelijkheden. Het World Economic Forum spreekt dan ook van de vierde industriële revolutie en Japan gaat nog een stap verder en spreekt over Society 5.0.

Vastgoed vertegenwoordigt wereldwijd de grootste groep assets en speelt daardoor een grote rol met veel impact want al deze ontwikkelingen zorgen er voor dat er hele andere eisen worden gesteld aan de functies van onze infrastructuur en de ruimtelijke omgeving waarin we werken en leven. De vastgoedsector bepaalt daarmee voor een groot deel hoe we oplossingen gaan bieden voor deze uitdagingen en hoe technologie daarvoor wordt ingezet. Het resultaat is dat de wereld van robuuste stenen zich meer en meer verbindt met de wereld van de snelle wendbare bits.

De impact van technologie op de leefomgeving

Deze verbinding zorgt ervoor dat vastgoed aan de vooravond staat van een nieuwe explosie van combinatorische innovaties. Digitale technologieën – zoals VR/AR, Artificial Intelligence, Internet of Things, Blockchain – veranderen de manier waarop we vastgoed begrijpen en gebruiken. Deze veranderingen zijn van invloed op de verwachtingen van de klant, het producten/diensten portfolio,  samenwerkingsvormen en businessmodellen.

PropTech Frontiers met een missie

Om deze veranderingen te faciliteren stelt PropTechNL de meest nieuwsgierige mensen uit verschillende industrieën in staat om technologie als hefboom te gebruiken en vuurtorens te creëren die bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken. PropTechNL draagt actief bij aan de ontwikkeling van slimme, vitale leefomgevingen als basis voor duurzame ecosystemen waar mensen gezond, vitaal en in welvaart samenleven, nu en in de toekomst. Deze beweging vraagt om een grensverleggende mentaliteit.

De missie, visie en principes van PropTechNL

Missie:

ProptechNL inspireert en ontwikkelt Proptech Frontiers, individueel en als groep. Hierdoor ervaren zij het menselijk potentieel waarmee ze vorm geven aan de maatschappij van de toekomst.

Visie:

PropTechNL faciliteert PropTech Frontiers met een ontwikkelplatform dat digitale technologie benut  en de ontwikkeling van cross-sectorale, (inter)nationale netwerken stimuleert. Het ontwikkelplatform ondersteunt bij kennisontwikkeling en reikt praktijkprojecten aan. Zo vervult ProptechNL een pioniersfunctie voor de toekomst van vastgoed.

Als ProTech Frontier

  1. help ik anderen om te groeien door mijn kennis en ervaring te delen;
  2. ben ik aanwezig tijdens events en doe ik actief mee;
  3. draag ik bij aan een veilige (leer)omgeving. Ik heb respect voor de mening van de andere deelnemers en ben open en eerlijk;
  4. bereid ik mijzelf voor en stel ik een doel(en) voor een maximale leerervaring;
  5. kies ik mijn eigen zakelijke uitdaging(en);

Getekend,

PropTechNL Partners

© PropTechNL, d.d. 01-08-2017